Etik Kurallar

HAYAT HOLDİNG A.Ş ETİK KURALLAR

Hayat Holding ve bağlı şirketlerin temel değerleri;

Güvenilirlik, yenilikçilik, müşteri ve kalite odaklılık, topluma ve çevreye saygı ve üstün iş ahlakıdır.

Şirketlerimizin ürün ve hizmet kalitesinin arttırılması, kaynakların en iyi şekilde kullanılması, sürdürülebilir büyüme ve başarının sağlanması amacıyla; şirketlerimizin resmi ve özel kurum ve şahıslarla olan ilişkilerinin, hukuki ve ahlaki değerlere uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Böylece, şirketlerimizin saygınlığını geliştirilerek sürdürülmekte, istikrar ve güven korunmaktadır.

Hayat Holding bu metinle, gerek müşteri ve tedarikçilerle, gerek diğer kişi ve kuruluşlarla, gerekse de çalışanları ile her türlü iş ve işlemlerde uygulanmak üzere etik kurallarını belirlemektedir.

Etik kurallara aykırı davranışlar yöneticilere bildirildiğinde, derhal değerlendirilir ve gerekli yaptırımlar uygulanır.


1.YASA VE YÖNETMELİKLERE UYULMASI

1.1. Holdingimizdeki tüm şirketlerde işlemler ülke yasalarına ve düzenlemelere uygun şekilde yürütülür. Bu nedenle çalışanlarımız ülke yasaları ile şirket yönetmeliklerimize ve politikalarımıza uygun davranır.

1.2. Yasal ve kurumsal düzenlemelere ve değişikliklere uyum için, çalışanlarımız yayınları ve duyuruları takip eder ve tereddütlü oldukları konularda mutlaka bilgi alır.

1.3. Faaliyetlerin ülke yasalarına ve şirket yönetmeliklerimize uygunluğunun izlenmesi için yapılan iç denetim çalışmalarına, tüm çalışanlar iş birliği yapmak sureti ile destek verir.

2.GİZLİLİK

2.1.Çalışanlara ait ücret, performans, sağlık problemleri gibi kişisel bilgiler gizlidir ve şirketimizin belirlediği yetkililer dışında kimse ile paylaşılamaz. 

2.2.Ticari sır niteliğindeki bilgiler gizli tutulur. Ancak, üçüncü kişilere verilmesi zorunlu olan kuruma ait önemli ve gizli bilgiler, kontrol ve şirketimizin belirlediği yetkililerin onayını takiben verilir.

3.KAMUYU BİLGİLENDİRME

3.1.Şirketin görevlendirdiği yetkililer tarafından, resmi kurumlara ve kamuyu, tam doğru ve zamanında bilgilendirme yapılır.

4.ÇALIŞMA SINIRLAMASI

4.1.Çalışanlar, tacir veya esnaf sayılmasını gerektiren çalışmalarda bulunamaz, başka bir işte çalışamaz veya danışmanlık yapmaz. Ancak, yöneticinin onayı ile kamu yararına çalışan dernek, vakıf, meslek ve eğitim kuruluşlarında görev yapabilirler.

5.SİYASİ TARAFSIZLIK

5.1.Çalışanlar, iş yerinde hiçbir siyasi parti ya da görüşün lehinde ya da aleyhinde propaganda yapmaz ve temsilcisi olmaz.

6.KİŞİSEL YARAR SAĞLAMAMA

6.1.Çalışanları, görevleri esnasında elde ettikleri bilgileri kendileri ve başkaları lehinde kullanmaz.

6.2.Çalışanlar, şirketin ismini veya kaynaklarını, kişisel işlemleri veya şirket dışı ihtiyaçları için kullanmaz.

6.3.Çalışanlar, Holding şirketlerine mal ve hizmet satın kişi ve kuruluşlar arasında seçim yaparken herhangi bir kişisel tercihe yer vermezler.

6.4.Çalışanlar, Holding şirketlerine mal ve hizmet satan kişi ve kuruluşlardan veya müşterilerimizden borç almaz ve bu kişileri kendisine kefil yapmaz.

6.5.Çalışanlar, Holding şirketleri adına yapılan işlemlerle ilgili olarak kişisel ücret, komisyon veya herhangi bir menfaat kabul etmez.

6.6.Çalışanlar hediye kabul etmez. Şirkete gelen tüm hediyeler insan kaynaklarına teslim edilir.

7.MEDYA İLE İLİŞKİLER

7.1. Medya ile olan ilişkilerde mesaj bütünlüğünün sağlanabilmesi esastır. Bu nedenle çalışanlar üst yönetimin onayı olmadan şirketle ilgili konularda yayın organlarına yazı yazmaz, demeç vermez.

8.ŞİRKET MALINI İYİ KULLANMA

8.1.Çalışanlar şirket envanterine dahil tüm eşyalarını iyi kullanılmasına itina eder.

8.2.Çalışanlar, iş yerinde daima tasarruf bilinci içinde hareket eder.

9.DAVRANIŞLAR

9.1. Holdingimizde çalışanları ahlaklı, dürüst çalışanlar olarak görevini asla kötüye kullanmaz, kötüye kullanılmasına izin vermez.

9.2. Çalışanlar görevlerini eşit, şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir şekilde yerine getirir.

9.3. Çalışanlar kurumun itibarını zedeleyecek hiçbir davranışta ve faaliyette bulunamazlar.

9.4. Holding şirketlerimiz çalışanları yasa dışı eylemlere doğrudan veya dolaylı olarak katılmaz. Bu tür eylemlerden haberdar olur olmaz, bir üst yöneticisini bilgilendirir. 

9.5. Holding şirketlerimiz çalışanları, çalışma arkadaşıyla her zaman karşılıklı saygı, güven ve dayanışma içinde ve takım ruhuyla çalışır. 

9.6. Çalışanlar, ödeyemeyecekleri borç ve sorumluluk altına girmemeye azami hassasiyet gösterir.

10. MÜŞTERİLER ve TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

10.1.Müşteri ihtiyacı ve beklentilerinin tam olarak karşılanması ve müşteri şikayetlerinin tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması esastır.

10.2.Tüm müşterilere aynı kalitede ve aynı düzeyde hizmet sunulur ve bu hizmetler sağlanırken milliyet, din, toplumsal statü, cinsiyet gibi farklılıklar gözetilmez.

10.3.Çalışanlar faaliyetlerini yürütürken müşteriler, tedarikçiler ve diğer kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerinde dürüstlük ilkesine bağlı kalırlar.

10.4.Tüm hizmet ve işlemlerde, müşterilere hak ve yükümlülükler gibi konularda açık ve doğru bilgi verilir, hizmetler zamanında ve eksiksiz yerine getirilir. 

10.5.Serbest rekabetli kısıtlayıcı uygulamalar yapılmaz, rakip firma ve ürünler kötülenmez.

10.6.Müşteriler, tedarikçiler ve diğer ilgili fişi ve kurumlara ilişkin bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.

11. FIRSAT EŞİTLİĞİ

11.1.Holding şirketlerimiz fırsat eşitliği ilkesine bağlı olarak çalışanları arasında ayrım yapmaz. Bir kişi iş için seçmenin veya yükseltmenin ya da görev değişikliği yapmanın kriteri; o iş için uygun nitelik, bilgi ve tecrübeye sahip olmasıdır. 

11.2.Yöneticiler çalışanların kişisel kariyer gelişiminde fırsat eşitliğini sağlayan, mükemmelliği, yaratıcılığı, kaliteyi cesaretlendiren, ödüllendiren, iletişimi kolaylaştıran ortam yaratırlar.

11.3.Çalışanlara, kariyerlerini geliştirebilmeleri için gerekli bireysel ve mesleki eğitim olanakları sağlanır.

12.ÇEVRE

12.1.Çevrenin ve doğanın korunması için gerekli tedbirler alınır ve ilgili kurallara uyulur.

12.2.Tüketici hakları ve kamu sağlığı kanunlarındaki kurallara uyulur.

13.SOSYAL SORUMLULUK

13.1.Sosyal sorumluluk projeleri geliştirilir ve bu amaçla çalışan kuruluşlar desteklenir ve iş birliği yapılır.

14. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

14.1.Çalışanlara, sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlanması için gerekli tedbirler alınır.

15. ETİK KURALLARA UYGUN ÇALIŞMA ORTAMINI YARATILMASINDA YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI 

Etik kurallar hem şirketimizin başarısı, hem de kişisel başarı için önemlidir. Şirketlerimizin tüm departmanlarında etik kurallara uyumun gözetilmesi yöneticilerin sorumluluğundadır.  

Yöneticiler;

  • Öncelikle etik kuralların önemini kabul eder, her koşulda bunlara bağlı kalır.
  • Davranış ve kararlarıyla her zaman tutarlı ve çalışanlara örnek olur.
  • Şirket kültürünün yerleştirilmesi, çalışanlara uymak zorunda oldukları etik kuralların benimsetilmesi için çalışır.
  • Çalışanların, işle ilgili sorunlarının yanı sıra, etik kurallarla ilgili sorunlarını da kendilerine getirmekten çekinmeyecekleri, açık iletişim kurabilecekleri bir ortam yaratır.